RPSN jako ukazatel úvěru

 

V bankovním světě půjček se často setkáváme s výrazem složeným ze čtyř písmen, s výrazem RPSN. RPSN je zkratkou pro roční procentní sazbu nákladů. V oblasti úvěrů je to číslo, které klientům lépe ukáže, jaká půjčka má nejlepší platební podmínky. Spotřebitel pomocí RPSN lépe pochopí, zda je pro něj úvěr výhodný nebo nevýhodný.

„RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.“

Spotřebitelský zákon definuje roční procentní sazbu nákladů jako „celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.“

Pokud vezmete v potaz výši úvěru, počet splátek, výši jednotlivé splátky a případných dalších poplatků, zjistíte nákladnost úvěru, o který máte zájem. Ale o tom později.

 

RPSN podle zákona

Od 1. ledna 2002 platí v České republice ze zákona vyplývající povinnost, která poskytovateli půjčky přikazuje uvádět u své nabídky i RPSN, přičemž jeho hodnotu je třeba vyjadřovat s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Spotřebitelský zákon však tuto povinnost částečně omezuje, uvádění RPSN neplatí u výrazně nízkých či vysokých úvěrů. Informace o RPSN proto nemusí být u půjček nižších než 5 000 Kč a vyšších než 1 880 000 Kč. Vedle toho se nemusí objevovat u hypoték a spotřebitelských úvěrů s maximální splatností do 3 měsíců. Tato povinnost představuje určitou ochranu pro spotřebitele. Mohou tak porovnávat jednotlivé poskytovatele úvěrů a sami se rozhodnout pro toho, kdo jim nabídne nejvýhodnější podmínky.

Pokud poskytovatel úvěru informaci o RPSN neuvede a svou povinnost tak nesplní, jeho půjčka je automaticky úročena diskontní sazbou České národní banky. Což by zákazníkovi nemuselo vadit, protože taková sazba je pro zákazníka zpravidla výrazně výhodnější. Poskytování informací o RPSN není v České republice nic neobvyklého. V ostatních zemích Evropské unie existuje podobná povinnost.

 

Výpočet RPSN

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, která je dána rovností čisté současné hodnoty získaných půjček s čistou současnou hodnotou výdajů (splátek, poplatků atd.). Vzorec pro výpočet ukazatele RPSN je uveden v příloze Zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru. Plné znění tohoto zákona naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky.

Na první pohled se vzorec na výpočet RPSN zdá poněkud komplikovanější a většinou se počítá numericky pomocí počítačových programů. Analytické řešení je obvykle příliš složité. Proto jsou na nejrůznějších finančních portálech dostupné kalkulačky, které po zadání potřebných údajů samy vypočítají roční procentní sazbu nákladů. I z toho důvodu existuje výše zmíněná povinnost uvádět RPSN, aby spotřebitel nemusel sám počítat veškeré náklady.

 

Úrok vs. RPSN

Úrok představuje pouze cenu vypůjčených peněz, nic navíc. Je to určitá motivace a odměna pro věřitele, kterou nabízí dlužník, aby měl možnost získat požadované peníze na nějaký dohodnutý časový interval.

RPSN je souhrnem veškerých nákladů, které jsou spojené s úvěrem. Jsou tam oproti úroku zahrnuté ostatní náklady, které musí během půjčky zákazník vydat. Jedná se např. o tyto platby:

 

  • Poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr.
  • Poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky).
  • Poplatky za správu úvěru, za vedení účtu a poplatky za převod peněžních prostředků.
  • První navýšená splátka.
  • Platby za pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti.
  • Další poplatky.

 

RPSN je ukazatelem skutečné hodnoty úvěru. Zjistíte tedy, kolik vás vypůjčené peníze budou stát ročně navíc nad rámec splátky. V praxi bývá roční procentní sazba nákladů ještě o něco vyšší než roční úroková sazba. V ideální situaci by mezi RPSN a úrokovou sazbou mělo být rovnítko. To by ale znamenalo, že za půjčku nezaplatíte žádné další poplatky a to se zpravidla nestává. Čím větší je rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN, tím více byste měli zvážit, zda se pro takovou půjčku rozhodnete.

 

Modelové příklady

Následující příklady přináší důkaz, že i se stejným úrokem se můžeme pokaždé dostat k výrazně jiné hodnotě RPSN.

Vezměme jako příklad úvěr na 30 000 Kč, splácený po dobu 12 měsíců s roční úrokovou sazbou 35,07 %.

 

  • V prvním případě je výše měsíční splátky 3 000 Kč, která zahrnuje pouze umoření jistiny a úrok. Spotřebitel nehradí žádný vstupní ani průběžný poplatek. První splátka je splatná po jednom měsíci od uzavření smlouvy a každá další splátka je vždy po jednom měsíci. Výsledná hodnota RPSN je v tomto případě 41,3 %.
  • Druhý případ zahrnuje měsíční splátky ve výši 3 500 Kč a průběžný měsíční poplatek 500 Kč. Vstupní poplatek nemusí spotřebitel hradit. Splátky jsou splatné opět přesně v intervalech jednoho měsíce. V tomto příkladu se dostáváme na hodnotu RPSN 92,27 %.
  • Třetí situace vyžaduje poplatek za uzavření smlouvy 6 000 Kč splatný ihned z vlastních zdrojů po uzavření smlouvy. Výše měsíční splátky je 3 000 Kč a zahrnuje pouze umoření jistiny a úrok. Splátky jsou splatné vždy po jednom měsíci. Výsledná hodnota RPSN je zde 121,84 %.

 

Modelové příklady mají pouze ilustrativní charakter a jsou převzaty z portálu České obchodní inspekce, kde naleznete řadu doplňujících informací k problematice roční procentní sazby nákladů.

 

Sdílet tento článek